GDPR i praktiken – för dig och för oss

 

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen GDPR gälla inom EU.
GDPR – General Data Protection Regulation – ersätter vår svenska personuppgiftslag (PUL).

Den nya lagen sätter ännu större fokus på medborgarnas integritet, vilket vi på LIBO/FALAB både
välkomnar och kommer att efterleva.

Vi kommer även i fortsättningen att behandla våra kunders personuppgifter med största försiktighet.
Med nya GDPR ökar kraven på oss när vi hanterar dina personuppgifter, likaså ökar dina rättigheter
att ta del av vår information om dig.

Därför har vi på LIBO/FALAB kompletterat våra regler kring personuppgifter med en integritetspolicy,
för att relationen med våra kunder ska bli så trygg och säker som möjligt.

 

 

Giltig från och med 2019-02-26

INTEGRITETSPOLICY

 

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter när du söker

bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört.
Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress,
kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Fastigheter i Linde AB (FALAB) 556639-6684, Kristinavägen 20 B, 711 30 Lindesberg samt
Lindesbergsbostäder AB (LIBO) 556406-2718, Kristinavägen 20 B, 711 30 Lindesberg är personuppgiftsansvarig för
behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.
Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt.
Du kan kontakta FALAB och LIBOs dataskyddsombud via e-post på dataskydd@libo.se

 

NÄR DU STÄLLER DIG I VÅR BOSTADSKÖ

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan.
Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar sålänge du står i vår kö.
Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

 

NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig.
Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar.
Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten
och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.
Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.
Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst
sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara
dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

 

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och
administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel
dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om
förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.
Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta.
Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.
Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att
marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla,
förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig.

Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter
som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag,
försäkringsbolag och elbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett
rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna
hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra
berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter.
Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband
eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när
det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.
Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man
raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

 

NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men
vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut
från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till
exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

 

KAMERAÖVERVAKNING

På vissa platser inom FALAB och LIBO:s fastighetsbestånd förekommer kameraövervakning.
Vilka dessa platser är framgår av skyltning på respektive plats. Personuppgifterna som hanteras
är enbart kopplade till det som filmas. Syftet med kameraövervakning är att den ska förebygga och
förhindra att brott, stöld och skadegörelse sker samt även bistå myndigheter i utredningar av
skadegörelse och andra brott. Kameraövervakning sker med stöd av intresseavvägning för att försvara
vårt berättigade intresse av att förhindra och förebygga brott, stöld samt skadegörelse.Det inspelade materialet
kan komma att visas upp för en begränsad grupp med behörig personal på FALAB/LIBO samt för vår leverantör
som hanterar kamerorna samt bildmaterialet. Materialet kan även delas med myndigheter för att bistå dem
i deras arbete med att utreda brott eller misstanke om brott. Bara Polisen kan begära ut bilder från FALAB/LIBO.
Inspelat material lagras i 7 dagar och raderas därefter.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag.
Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar
vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.
Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).
Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till
tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter
i enlighet med Dataskyddsförordningen.

 

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Giltighetsdatum för denna integritetspolicy finns i början av texten.

 

 

Senast uppdaterad
Libo Admin
2023-12-05
Copyright © LIBO 2024 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools