Gå till innehåll

Marknads­föringsavtal

Fotbolls spelare på grön gräsplan.

Om du representerar en förening eller aktör som har en stor exponering och är av stort intresse för Lindesberg kommuns innevånare och i övrigt uppfyller de krav som finns att läsa i våra riktlinjer, har ni möjlighet att ansöka och sluta ett marknadsföringsavtal med Fastigheter i Linde AB.


Vår vision

En förening/aktör kan själv ansöka om att teckna marknadsföringsavtal, men FALAB/LIBO har rätt att besluta vilka som får avtalet utifrån kriterierna nedan.

Vår vision handlar om att skapa ett samarbete som ger ett mervärde både för föreningen, FALAB/LIBO och innevånarna i vår kommun. Vi skall tillsammans spegla en bild av en trivsam kommun att bo och verka i.

Avtalen innebär ett åtagande från båda parter att samarbeta väl kring kommunens och partens gemensamma utveckling.

Kriterier

Föreningen/aktören skall

 • Ha en stor exponering i olika media.
 • Föreningskläder med FALAB/LIBO:s logotype.
 • Exponering med skyltar/reklamvepa med FALAB/LIBO:s logga i samband med arrangemang/tävling vid föreningens hemarena.
 • Ge rättighet till FALAB/LIBO att synas som sponsor på föreningens hemsida, sociala medier och i andra sammanhang där föreningen medverkar.
 • Föreningen förbinder sig att delta i projektet "aktivitetsveckan" som främjar barn och ungdomar i våra bostadsområden.
 • Föra en god dialog med FALAB/LIBO på ett respektfullt sätt.


Motprestation

Motprestationerna är olika beroende på aktör och tas fram i samarbete mellan FALAB/LIBO och aktören. Eventuella kostnader i samband med motprestationer bekostas av mottagaren av marknadsföringsbidraget.


Uppföljning

Om föreningen önskar teckna nytt marknadsföringsavtal skall senast tre månader innan avtalstidens utgång lämnas in nytt underlag rörande föreningens verksamhet.

Ansökningsprocess

Man ansöker genom att lämna in uppgifter om.

 • Antalet aktiva utövande medlemmar.
 • Åldersfördelning på flickor och pojkar upp till 25 år.
 • Verksamhetsberättelse/meritförteckning avseende tiden för nuvarande avtalsperiod.
 • Föreninges stadgar.
 • Senaste årsmötesprotokollet.
 • Protokoll där firmatecknare framgår.
 • Kontatkperson avseende marknadsföring (namn, mail och tel. nr.)

FALAB/LIBO för en dialog med aktören om önskade motprestationer. Föreningen/aktören får gärna själv komma med förslag på motprestationer som man bedömer ger FALAB/LIBO god synlighet och marknadsföring.

Avtalen skrivs per ett, två eller tre år.

Fakturering från föreningen till fastighetsbolaget skall vara tillhanda före den sista april för innestående år. Alla eventuellt tillkommande kostnader såsom, reklamskatt, klichekostnader och tryckkostnader eller annat står föreningen själva för.


Upphörande av avtal

Fastigheter i Linde AB äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, efter skriftlig erinran om föreningen/aktören inte har levererat överenskomna motprestationer. Detta avtal upphör att gälla med omedelbar verkan om någon från föreningen/aktören fälls för att ha nyttjat förbjudna droger och det visar sig att föreningen/aktören brustit i kontrollen. Likaså upphör avtalet om föreningen/aktören brustit i frågor rörande skatter, sociala avgifter och liknande handlingar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024
Publicerad:
12 februari 2024