Gå till innehåll

Rapportering för visselblåsning

Fastigheter i Linde AB (FALAB) och Lindesbergsbostäder AB (LIBO) har en visselblåsarfunktion dit du kan rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter som rör en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom FALAB / LIBO.

Funktionen omfattar också medarbetare inom FALAB / LIBO som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem. Det kan handla om ekonomisk brottslighet, korruption, jäv, miljöbrott eller andra oegentligheter.
Visselblåsarärenden mottages av ett externt företag för en första bedömning om det avser ett visselblåsarärende. Läs igenom informationen om när och hur en anmälan görs, innan du gör din anmälan.

När ska funktionen användas?

Du ska använda funktionen om du misstänker allvarliga oegentligheter som exempelvis muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning.
Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarlig avvikelse från intern riktlinje och regler i tjänsten.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom FALAB / LIBO. Det kan också handla om medarbetare som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

Du är alltid anonym

Det är viktigt att understryka att du som visselblåsare alltid är anonym gentemot FALAB / LIBO oavsett om du gjort en anonym anmälan eller inte.
Ärendena som skickas till visselblåsarfunktionen går till en extern revisionsbyrå som gör en bedömning och tar fram förslag på vidare behandling. För utredningen är det en fördel om det finns en mejladress om ärendet behöver kompletteras. Det kan behövas för att en utredning ska kunna genomföras och för att kvaliteten på utredningen ska bli bättre.
Om du lämnat din mejladress kan du få återkoppling på din anmälan från den externa revisionsbyrån.
Även om du lämnar din mejladress kommer du alltid att vara anonym gentemot FALAB / LIBO.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till en extern revisionsbyrå som gör en bedömning och tar fram förslag till vidare hantering. De anmälningar som bedöms falla inom ramen för visselblåsarärende och som gäller misstanke om allvarliga oegentligheter utreds därefter av FALAB / LIBO. Vid behov kan vissa ärenden hanteras av ett externt företag.
Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, det vill säga när det inte handlar om allvarliga oegentligheter utan snarare om synpunkter, så skickas det vidare till berörd avdelning för kännedom.

Anmälan är en allmän handling

En anmälan som vid bedömning av vår externa revisionsbyrå bedöms falla inom ramen för visselblåsning så överlämnas det till FALAB / LIBO för vidare utredning.
Vid överlämnande till bolaget blir normalt sett ärendet en offentlig handling om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse. En begäran om utlämnande av handling prövas i varje enskilt fall, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på.
En person som vill vara anonym ska därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en anmälan.
Inga efterforskningar görs för att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer.
Vid ärenden av denna typ ska du istället kontakta din närmaste chef eller chefens chef. Om det inte känns rätt kan du vända dig direkt styrelseordföranden eller en facklig företrädare.
Upplever du dig vara utsatt för kränkande särbehandling (mobbning), trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska du skyndsamt berätta
för din chef eller någon annan som du har förtroende för exempelvis en kollega eller skyddsombud. FALAB / LIBO har rutiner för detta.

Gör en anmälan via länken nedan

Gör en anmälan via visselblåsarfunktionen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024
Publicerad:
5 februari 2024